معرفی کتاب درباره احترام به آراء دیگران

                

معرفی کوتاه:شرح و بررسی جایگاه احترام به آراء و افکار دیگران در دین اسلام و رویکرد آیات و روایات به این موضوع است. نگارنده پس از بررسی واژه‌های مربوط به موضوع، به تعریف و اهمیت آن در روابط اجتماعی پرداخته و میزان توجه اسلام به‌عنوان یک مکتب کامل را، به آزادی‌های فردی و اجتماعی، مورد اشاره قرار داده است. وی در ادامه به گونه‌های روبه‌روشدن با آرا و افکار انسان‌ها پرداخته و به چهار نوع: پذیرش و تسلیم در برابر اندیشه و رأی دیگران، مخالفت و تعصب‌ورزی، مواجهه منطقی و برخوردهای نامناسب تبلیغاتی، اشاره نموده است. فصل سوم، به پیامدهای این احترام پرداخته و آن‌را در سه بخش، مورد بررسی قرار داده است. در مقابل در فصل چهارم، به پیامدهای عدم احترام نیز پرداخته شده است. نویسنده در فصل پنجم، راه‌های گسترش این فرهنگ را بررسی نموده و درنهایت، سیره اولیای دین در مواجهه با آرا و افکار دیگران را، ارزیابی نموده اس

 

 


منبع این نوشته : منبع
بررسی ,احترام ,پرداخته ,نموده ,افکار ,دیگران ,قرار داده ,افکار دیگران